preskoči na sadržaj

Osnovna škola Trnjanska Zagreb

 

Osnovna škola Trnjanska

Zagreb, Trnjanska cesta 99

U Zagrebu, 5. lipnja 2019.

 

 

                                                 OBAVIJEST                                                                   

 o upisu djece u I. razred osnovne škole za školsku godinu 2019./2020.

Upis djece u I. razred osnovne škole za školsku godinu 2019./2020. obavljat će se 13., 14. i 15. lipnja 2019.

- četvrtak, 13. lipnja 2019.

17.00 – 19.00

- petak,   14. lipnja 2019.

17.00 – 19.00

- subota, 15. lipnja 2019.

10.00 – 12.00

_______________________________________________________

________________________________________________

Osnovna škola Trnjanska

Zagreb, Trnjanska cesta 99

 

OBAVIJEST

O TERMINIMA PREDUPISA DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

 

Termini predupisa djece u prvi razred osnovne škole:

 1. Srijeda, 3. travnja 2019. od 17,00 do 19,00
 2. Četvrtak, 11. travnja 2019. od 17,00 do 19,00
 3. Srijeda, 8. 5. 2019. od 17,00 do 19,00
 4. Četvrtak, 16. 5. 2019. od 17,00 do 19,00

 

______________________________________________________________

Upisi u I. razred osnovne škole u školskoj godini 2019./2020.

R E P U B L I K A  H R V A T S K A

G R A D  Z A G R E B

GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE

                                                                                                          

          

             Na temelju članka 17. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) i članka 5. stavka 5. Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava (Narodne novine 67/14), Gradski ured za obrazovanje daje

 

O  B  A  V  I  J  E  S  T

o upisu djece u I. razred osnovne škole za školsku godinu 2019./2020. na području Grada Zagreba

 

             Upis djece u I. razred osnovne škole za školsku godinu 2019./2020. obavljat će se u svim osnovnim školama na području Grada Zagreba  13., 14. i 15. lipnja 2019.

             U I. razred osnovne škole upisivat će se djeca koja do 1. travnja 2019. godine navršavaju 6 godina života (zaključno na dan 31. ožujka 2019. godine).

             Prije upisa u I. razred dijete je obvezno obaviti pregled utvrđivanja psihofizičkog stanja u osnovnoj školi koju će pohađati prema upisnom području, sukladno Prijedlogu mreže osnovnih škola za područje Grada Zagreba koji je utvrdila Gradska skupština Grada Zagreba na 48. sjednici, 20. prosinca 2016. godine.

           Pregled djeteta obavlja stručno povjerenstvo škole kojega je član i nadležni školski liječnik. Roditelj/skrbnik obvezan je prijaviti dijete za pregled u ambulanti nadležnog školskog liječnika, a liječnik je dužan odrediti termin pregleda za dijete. S ostalim članovima stručnog povjerenstva roditelj/skrbnik dužan je utvrditi termin pregleda u školi koju će dijete pohađati prema upisnom području.

        

              Za dijete koje nije školski obveznik, a koje će tijekom 2019. godine navršiti šest godina života, roditelj/ skrbnik može u područnom uredu gradske uprave, sukladno djetetovoj prijavi prebivališta/boravišta, podnijeti zahtjev za prijevremeni upis u I. razred najkasnije do 31. ožujka 2019. godine. Za dijete koje je pohađalo predškolsku ustanovu roditelj/skrbnik dužan je, uz zahtjev za prijevremeni upis djeteta, priložiti i mišljenje stručnog tima predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta.

              U slučaju da dijete iz opravdanih razloga ne može pristupiti utvrđivanju psihofizičkog stanja u vremenu koje je utvrđeno rasporedom pregleda, roditelj/skrbnik dužan je najkasnije do 30. svibnja 2019. godine o tome obavijestiti stručno povjerenstvo škole kojoj dijete pripada prema upisnom području te s njim utvrditi drugo vrijeme pregleda.

          Pri upisu u I. razred osnovne škole roditelj/skrbnik djeteta dužan je školi predočiti:

 1.  mišljenje stručnog povjerenstva o utvrđenom psihofizičkom stanju djeteta za upis u I. razred i 
 2.  ukoliko je riječ o prijevremenom upisu u I. razred, Rješenje kojim se to odobrava.

              Obavijest o upisu djece u I. razred osnovne škole po gradskim četvrtima Grada Zagreba, kontakti osnovnih škola i nadležnih liječnika školske medicine bit će objavljeni na oglasnim pločama Gradskog ureda za obrazovanje, područnih ureda Gradske uprave Grada Zagreba, dječjih vrtića i osnovnih škola Grada Zagreba, Službe za školsku i adolescentnu medicinu te na mrežnoj stranici Grada Zagreba: www.zagreb.hr.

 

           Za sve dodatne informacije možete se obratiti Gradskom uredu za obrazovanje, 10 000 Zagreb, Ilica 25,  broj telefona: 6100 547.

 

KLASA: 602-02/18-001/1273                                            P R O Č E L N I K

URBROJ: 251-10-11-18-12                                              Ivica Lovrić, v.r

U Zagrebu 31. siječnja 2019.                                                                

___________________________________________________

Postupak upisa u prvi razred

Stručno povjerenstvo za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta (nadležni liječnik škole – specijalist školske medicine i djelatnici škole: stručni suradnik pedagog i stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskoga profila, te učitelj razredne nastave) utvrđuje psihofizičko stanje djeteta radi:                                                  

 • redovitoga upisa u prvi razred osnovne škole,    
 • prijevremenoga upisa u prvi razred osnovne škole,      
 • odgode upisa u prvi razred osnovne škole,                                                       
 • utvrđivanja primjerenog programa osnovnog obrazovanja za dijete s teškoćama u razvoju,
 • privremenog oslobađanja od već započetog školovanja,
 • ukidanje rješenja o primjerenom programu osnovnog obrazovanja za učenika s teškoćama u razvoju,
 • uključivanje učenika u pripremnu ili dopunsku nastavu hrvatskog jezika.

Roditelji odnosno skrbnici djece dorasle za upis u prvi razred osnovne škole trebaju se javiti liječniku Službe za školsku i sveučilišnu medicinu Zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” nadležnom za osnovnu školu na čijem se upisnom području nalaze, odnosno gdje imaju prijavljeno prebivalište, odnosno boravište.                                                                                                                                                                           

Na čijem upisnom području se nalazi određena adresa i koja je školska ambulanta nadležna za određenu školu možete provjeriti u dokumentu: Raspored utvrđivanja pishofizičkog stanje djece zbog upisa u I. razred osnovne škole za školsku godinu 2019./2020.

OŠ Trnjanska      Trnjanska cesta 99

tel. 60 50 204

Služba za školsku i adolescentsku medicinu

Trnje – Kruge 44

tel. 61 56 019

Branka Puškarić – Saić, dr. med., spec. školske medicine

parni     14,00 - 18,00

neparni    8,00 – 12,00

Upisno područje OŠ Trnjanska čine ulice:

Ul. Josipa Andreisa, Ul. Josipa Andrića, Blatnička, Drinska, Drinjačka, Fojnička, Ul. Ive Hergešića, Ul. Hrvatske bratske zajednice, Križna cesta, Kruge 1, Stjepana Mihalića, Praćanska I., Praćanska II., Slimska, Starotrnjanska, Trnjanska cesta od broja 87 do kraja i od broja 92 do kraja, Trnjanski nasip od broja 1 do 71 i od broja 2 do 74, Trnjanski nasip I., Trnjanski nasip II., Trnjanski nasip III., Trnjanski nasip IV., Trnjanski nasip V., Usorska I., Usorska II., Usorska III., Ul. Albe Vidakovića.


Djeca s teškoćama u razvoju                                                                                                                                                   

Djeca školski obveznici u školskoj godini 2019./2020. s već utvrđenim teškoćama u razvoju, odnosno djeca koja su imala odgodu upisa u prvi razred, trebaju pristupiti utvrđivanju psihofizičkog stanja zbog upisa u 1. razred, u vremenu od 1. veljače do 15. travnja 2019. godine, kako bi im se pravovremeno odredila primjerena programska i profesionalna potpora.  

Prijevremeni upis u 1. razred

Za dijete koje će od 1. travnja do kraja tekuće školske godine navršiti šest godina, roditelj može najkasnije do 31. ožujka tekuće godine podnijeti zahtjev Gradskom uredu za obrazovanje za uvrštavanje djeteta u popis školskih obveznika. Za dijete koje je bilo uključeno u predškolski program roditelj dostavlja osim zahtjeva i mišljenje stručnog tima predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta.

____________________________

Upis u prvi razred

Mnogi roditelji često su u dilemi što dijete treba znati prije polaska u osnovnu školu. Prije donošenja odluke, trebalo bi provjeriti djetetovo znanje, vještine, motoriku i druge parametre koji otkrivaju je li spremno za školske obveze.                                                                                      

Ako vaše dijete do 1. travnja tekuće godine navrši šest godina, dužni ste ga upisati u osnovnu školu. Za nešto mlađe dijete možete tražiti prijevremeni upis, a polazak u školu možete odgoditi samo ako dijete ima većih zdravstvenih teškoća. Prije upisa dijete mora proći pregled kojim će stručno povjerenstvo utvrditi njegovo psihofizičko stanje i dati vam potvrdu o spremnosti djeteta za školu.                                                        

Raspored pregleda

Obavijest o rasporedu utvrđivanja psihofizičkog stanja djece pronaći ćete tijekom veljače u medijima, na oglasnim pločama odgojno-obrazovnih i zdravstvenih ustanova te mrežnih stranica ureda državne uprave u županijama, odnosno Gradskog ureda za obrazovanje.                                                                                                             

Dijete trebate dovesti u osnovnu školu kojoj pripada prema adresi prebivališta, a ako pregledu ne možete pristupiti u predviđeno vrijeme, dužni ste o tome obavijestiti školu i dogovoriti drugi termin.

Potrebni dokumenti

Za upis djeteta u prvi razred ne trebate pribavljati dokumente, ali u slučaju da vaše dijete ima određenih teškoća te da mu je potrebna posebna pomoć ili oblik poučavanja, potrebna vam je dokumentacija drugih ustanova u kojima je dijete bilo obuhvaćeno procjenom, zdravstvenim, rehabilitacijskim ili drugim postupkom u predškolskoj dobi i/ili nalaz i mišljenje jedinstvenog tijela vještačenja.

Prijevremeni upis

Prijevremeni upis u osnovnu školu možete zatražiti ako vaše dijete do 31. ožujka tekuće godine nema navršenih šest godina života, s tim da se djeci, koja prije 31. kolovoza ne navršavaju šest godina života, neće odobriti upis.                                                             

 Pisani zahtjev podnosite uredu državne uprave u županiji nadležnom za obrazovanje, odnosno Gradskom uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove obrazovanja koji će dijete uvrstiti u popis za utvrđivanje psihofizičkog stanja.    

Za dijete, koje je bilo uključeno u predškolski program, dužni ste osim zahtjeva dostaviti i mišljenje stručnog tima predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta, a ako vaše dijete nije pohađalo predškolski odgoj i obrazovanje, bit će upućeno na psihološko testiranje kako bi se utvrdila njegova spremnost za uključivanje u osnovnoškolski odgoj i obrazovanje.

Odgoda upisa

Ako se na pregledu utvrdi da dijete nije postiglo stupanj zrelosti koji mu je potreban za praćenje i izvršenje školskih obveza, stručno povjerenstvo može predložiti da se dijete ne upiše u toj školskoj godini. Odgoda upisa u prvi razred osnovne škole može se odobriti samo za jednu godinu.

Odgodu upisa predložit će stručno povjerenstvo škole ako:

 • procijeni na temelju neposrednoga pregleda i dostavljene dokumentacije o psihofizičkom stanju djeteta da bi odgoda upisa pozitivno utjecala na djetetov psihofizički razvoj
 • se dijete nalazi ili će se početkom nastavne godine nalaziti na liječenju ili rehabilitaciji u zdravstvenoj ustanovi u trajanju duljem od mjesec dana, ali samo u slučaju da u zdravstvenoj ustanovi u kojoj će se dijete liječiti/rehabilitirati nije organizirana nastava ili ako je dijete uključeno u rehabilitacijske postupke koji će prema procjeni stručnjaka značajno utjecati na njegov psihofizički razvoj.

Privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole

Roditelj može Uredu podnijeti zahtjev za privremenim oslobađanjem djeteta od upisa u prvi razred osnovne škole za dijete  kojemu je zdravlje teško oštećeno ili ima višestruke teškoće.                                                                                                                      

Osim zahtjeva, roditelj obvezno dostavlja medicinsku dokumentaciju o zdravstvenom i razvojnom stanju djeteta te nalaz, odnosno mišljenje jedinstvenog tijela vještačenja.       

Vašem djetetu može se odobriti privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole na razdoblje od jedne školske godine ili dulje, sukladno nalazu i mišljenju jedinstvenog tijela vještačenja. Ako se ispune uvjeti za uključivanje djeteta u prvi razred osnovne škole vi - kao roditelj ili nadležni centar za socijalnu skrb zatražit će do 1. travnja tekuće godine uključivanje djeteta u listu školskih obveznika.

Privremeno oslobađanje od započetog školovanja

Ako vaše dijete zbog zdravstvenih razloga nije u mogućnosti nastaviti započeto školovanje u osnovnoj školi, zdravstvenoj ili rehabilitacijskoj ustanovi, ili u kući, možete osnovnoj školi, koju vaše dijete pohađa, podnijeti zahtjev za privremenim oslobađanjem djeteta od već započetog školovanja.                                                                                                                                             

Osim zahtjeva, obvezno dostavljate medicinsku dokumentaciju o zdravstvenom stanju djeteta.                                                                                                                                                        

Vaše dijete može biti oslobođeno pohađanja nastave najdulje godinu dana.

 

Dodatne informacije:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja - Osnovnoškolski odgoj i obrazovanje

https://gov.hr/moja-uprava/obrazovanje/osnovnoskolski-odgoj-i-obrazovanje/upis-u-prvi-razred/219


Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Brojač posjeta
Ispis statistike od 2. 11. 2016.

Ukupno: 94631
Ovaj mjesec: 1178
Ovaj tjedan: 321
Danas: 16
Anketa
Uz Savu najviše volim...
Korisni linkovi

Arhiva dokumenata
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: 400
CMS za škole logo
Osnovna škola Trnjanska Zagreb / Trnjanska cesta 99, HR-10000 Zagreb / os-trnjanska-zg.skole.hr / ured@os-trnjanska-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju